IO Koolitus

Ideede ja oskuste koolituskeskus

Töö suurema ohtlikkuseastmega isikutega

Koolitus on mõeldud neile töötajatele, kes töötavad raske psüühikahäirega isikutega,  kelle käitumine on põhjustanud ohtlikkust enesele ja teistele ning kelle  psüühiline haigus või seisund takistab oluliselt igapäevast toimetulekut (ööpäevaringne erihooldusteenus kohtumäärusega isikutele).

Auditoorne töö 56 t, iseseisev töö 4 t

Ööpäevaringse erihoolduse, sh kohtumääruse alusel hoolekandeasutusse paigutatud isikutele osutatava teenuse kirjeldus ja nõuded 4
Teenusele määramise protsess ja seda puudutav seadusandlus 4
Kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isikute õiguse kaitset puudutav seaduseandlus 8
Psüühika-ja käitumishäired, mille puhul võib esineda vajadus tugevdatud järelevalveks. Psüühikahäire ja ebastabiilne remissioon 8
Probleemne käitumine. Kriisisituatsioonis käitumine ja  probleemse käitumise juhendamise plaan 16
Risk, riskiindikaatorid, riski hindamine 4
Meeskonnatöö teenust saavat isikut toetava keskkonna kujundamisel 4
Toimetulek äärmuslikult kahjustava käitumisega, ohjeldusvõtete kasutamine 8
Iseseisev töö:  ABC hindamine probleemse käitumise plaani koostamiseks 4

Koolituse lõpetamiseks  on vajalik osaleda 80% auditoorsest õppest ning sooritada õppepäevadel ettenähtud iseseisvad  tööd

Hind 60 tunnise koolitusprogrammi kohta: 6348 EUR

Hind kehtib tellides koolitust asutusse kohapeale.