IO Koolitus

Ideede ja oskuste koolituskeskus

Tegevusjuhendaja baaskoolituse õppekava

ÕPPEKAVA EESMÄRK JA ÜLESANDED 

Õppekava eesmärk.
Õppekava eesmärgiks on tagada Eesti erihoolekandesüsteemis tänapäevastele  nõudmistele vastav kompetentne tegevusjuhendaja, kes omab sobivat hoiakut ning teadmisi ja oskusi töötamaks psüühiliste erivajadustega inimestega.

ÕPPEKAVA MOODULITE KIRJELDUS

 I Üldainete moodul: 

Psüühilise erivajadusega inimene ja hoolekandeteenused.

Sisu: Üldteadmised tööks psüühilise erivajadusega inimeste hoolekandes

 1. Eesmärk

Õppijad orienteeruvad erihoolekandesüsteemi olemuses, on teadlikud klienditöö eetilistest põhimõtetest, teavad inimese arengu iseärasusi ning väärtustavad meeskonnatöö vajalikkust tööprotsessis.

 1. Õppe sisu  (24h+ 1 h*)
 • Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne (8h)

Erihoolekande areng Eestis ja maailmas. Valdkonda puudutavad rahvusvahelised aktid ja Eesti seadusandlus. Kaasaegne sotsiaalhoolekanne, kliendikesksus. Psühhosotsiaalne rehabilitatsioon, rehabilitatsiooniplaan ja selle rakendamine. Erihoolekandeteenused Eestis. Kliendi õigused, patsiendi õigused. Tahtest olenematu ravi ja hooldamine, sundravi.Eestkoste.

 • Eetika hoolekandes (8h)

Eetika põhimõisted ja olemus. Eetilised põhimõtted klienditöös. Erinevad suhtumised psüühikahäiretega klientidesse läbi ajaloo. Väärtused ja hoiakud. Stigma. Sotsiaaltöötaja eetikakoodeks. Eetilised probleemid tegevusjuhendaja töös.

 • Arengupsühholoogia alused (8h)

Inimese areng läbi elukaare: kasvamine, areng ja küpsemine. Arengu alavaldkonnad. Arenguetappide iseloomustus, arengukriisid ja loobumised. Emotsioonid ja motivatsioon.

 • Meeskonnatöö alused (8h)

Meeskonna mõiste, meeskond kui üks grupitegevuse vorme. Meeskonna raamid, reeglid, ülesanded. Meeskonnaliikmete rollid. Liidri roll meeskonnas. Meeskonnatöö vajalikkus hoolekandeasutustes, meeskonnatöö probleemid organisatsioonis.

 1. Õpitulemused

Mooduli läbinu teab ja tunneb:

 • erihoolekande teenuseid ja nende olemust
 • erihoolekandevaldkonda reguleerivat seadusandlust
 • eetilise käitumise põhimõtteid töötades erivajadustega klientidega
 • iseenese väärtusi ja hoiakuid
 • kliendi õigusi
 • inimese arengu etappe
 • meeskonnatöö põhimõtteid

oskab:

 • orienteeruda erihoolekandeteenustes
 • kasutada kaasaegseid suhtumismudeleid
 • ära tunda vajadusi elukaare erinevatel etappidel ning kasutada neid teadmisi klienditöös
 • osaleda meeskonnatöös
 1. Hindamine

Hinnatakse:

 • erihoolekandeteenuste tundmist,
 • erihoolekandega seotud seadusandluse tundmist, sh kliendi õigused
 • arenguetappide tundmist ja oskust kasutada neid teadmisi klienditöös
 • suhtumist klientidesse,
 • oskust teha meeskonnatööd

Kuidas hinnatakse:

 • valikvastustega test

Mooduli nr    I

Üldalused – psüühilise erivajadusega inimene ja hoolekandeteenused

Mooduli maht             Auditoorne töö: 32 h

Praktiline töö: 2 h

Mooduli läbinu orienteerub erihoolekandesüsteemi olemuses, on teadlik klienditöö eetilistest põhimõtetest, teab inimese arengu iseärasusi ning väärtustab meeskonnatöö vajalikkust tööprotsessis.                      

Käsitletavad teemad:

Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne 8t

Erihoolekande areng Eestis ja maailmas. Valdkonda puudutavad rahvusvahelised aktid ja Eesti seadusandlus. Kaasaegne sotsiaalhoolekanne, kliendikesksus. Psühhosotsiaalne rehabilitatsioon, rehabilitatsiooniplaan ja selle rakendamine. Erihoolekandeteenused Eestis. Kliendi õigused, patsiendi õigused. Tahtest olenematu ravi ja hooldamine, sundravi. Eestkoste.

Eetika hoolekandes 8t

Eetika põhimõisted ja olemus. Eetilised põhimõtted klienditöös. Erinevad suhtumised psüühikahäiretega klientidesse läbi ajaloo. Väärtused ja hoiakud. Stigma. Sotsiaaltöötaja eetikakoodeks. Eetilised probleemid tegevusjuhendaja töös.

Arengupsühholoogia alused 8t

Inimese areng läbi elukaare: kasvamine, areng ja küpsemine. Arengu alavaldkonnad. Arenguetappide iseloomustus, arengukriisid ja loobumised. Emotsioonid ja motivatsioon.

Meeskonnatöö alused 8t

Meeskonna mõiste, meeskond kui üks grupitegevuse vorme. Meeskonna raamid, reeglid, ülesanded. Meeskonnaliikmete rollid. Liidri roll meeskonnas. Meeskonnatöö vajalikkus hoolekandeasutustes, meeskonnatöö probleemid organisatsioonis.

Mooduli läbinu teab ja tunneb:

 • erihoolekandeteenuseid ja nende olemust,
 • erihoolekande valdkonda reguleerivat seadusandlust,
 • eetilise käitumise põhimõtteid töötades erivajadustega isikutega,
 • iseenese väärtusi ja hoiakuid,
 • teenust saavate isikute õigusi,
 • inimese arengu etappe,
 • meeskonnatöö põhimõtteid.

Mooduli läbinu oskab:

 • orienteeruda erihoolekandeteenustes,
 • kasutada kaasaegseid suhtumismudeleid,
 • ära tunda vajadusi elukaare erinevatel etappidel ning kasutada neid teadmisi klienditöös,
 • osaleda meeskonnatöös.

Hinnatakse:

 • erihoolekandeteenuste tundmist,
 • erihoolekandega seotud seadusandluse tundmist, sh teenust saavate isikute õigused,
 • arenguetappide tundmist ja oskust kasutada neid teadmisi klienditöös,
 • suhtumist teenust saavatesse isikutesse,
 • oskust teha meeskonnatööd.

II Põhiainete moodul:

Põhiained – erihoolekandeteenuseid tarbivad sihtrühmad

Auditoorne töö: 56 h

Praktiline töö: 28 h

Mooduli läbinu eristab erihoolekandeteenuseid tarbivaid sihtrühmi, lähtuvalt arengust ja tegevusvõime tasemest tunneb ära nende erivajadused ja oskab rakendada neid teadmisi oma töös.

Psüühikahäired 8t

Psüühilise erivajadusega inimene. Enamlevinud psüühikahäired erihoolekandes. Psüühikahäirete klassifikatsioon.  Psühhopatoloogilised sümptomite lühiülevaade. Psüühikahäirete (skisofreenia, dementsus, ajutrauma jt) olemus, põhjused ja prognoos. Toetav keskkond psüühikahäirega inimese puhul.

Vaimupuue 8 t

Vaimupuude olemus, põhjused ja prognoos. Vaimupuude diagnostilised kriteeriumid: intellekt ja omandatud oskused. Vaimupuude tasemed lähtuvalt intelligentsuskoefitsiendist. Enamlevinud vaimupuudega seotud sündroomid. Toetav keskkond vaimupuude puhul.

Liitpuue  8t

Liitpuude olemus, põhjused, prognoos. Liitpuude diagnostilised kriteeriumid. Autism ja pervasiivsed arenguhäired, tserebraalparalüüs ning erinevad meelepuuded. Toetav keskkond liitpuude puhul.

Suhtlemise alused ja eripärad suhtlemisel psüühikahäirega inimestega 8t

Suhtlemise põhiprotsessid. Kommunikatsiooni mudel. Suhtlemise etapid, suhtlemisstiilid. Kommunikatsioonibarjäärid. Kommunikatsioonitasemed Suhtlemispiirangud psüühilise erivajadusega sihtrühmadel. Toetamine suhtlemispiirangute korral.

Tegevusvõime mõjutegurid 8 t

Tegevusvõimet mõjutavad tegurid: tegevustervikud, tegevuseeldused, keskkond. Enese eest hoolitsemise, töö ja vaba aja tegevuste tähtsus inimese elus. Sensomotoorsete, kognitiivsete ja psühhosotsiaalsete tegevuseelduste olemus ja mõju inimese tegevusvõimele. Füüsilise ja sotsiaalse keskkonna mõju.

Eesmärgistatud tegevus ja selle kasutamine klienditöös 8t

Eesmärgistatud teevuse olemus, tegevuse tundmaõppimise alused, tegevuse piiritlemine ja astmestamine, tegevuse sooritamiseks vajalike oskuste ja eelduste kindlaksmääramine. Soorituseks toetava keskkonna kujundamine. Tegevuste kohandamine vastavalt selle olulisusele inimesele ja tema oskuste tasemele.

Tegevusvõime hindamine 8t

Hindamise planeerimine ja protsessi järgimine. Kliendi tegevusliku võimekuse kohta informatsiooni hankimine erinevate hindamismeetodite abil (taustandmetega tutvumine, intervjuu, vaatlus ja mõõdikud). Hindamise dokumenteerimine ja analüüs.

Mooduli läbinu teab ja tunneb:

 • erihoolekandeteenuseid kasutavaid sihtrühmi,
 • erinevate sihtrühmade diagnoosiga kaasnevaid sümptomeid, prognoose,
 • inimese füüsilise, kognitiivse ja sotsiaal-emotsionaalse arengu etappe,
 • tegevusvõimet mõjutavaid tegureid,
 • suhtlemise põhiprotsesse,
 • kommunikatsioonibarjääre ja suhtlemispiiranguid
 • tegevuse analüüsi põhimõtteid,
 • tegevusvõime hindamise protsessi,

Mooduli läbinu oskab:

 • eristada erihoolekandeteenuseid tarbivaid sihtrühmi,
 • ära tunda diagnoosidega kaasnevaid sümptomeid,
 • luua toetavat keskkonda erinevatele sihtrühmadele,
 • kasutada erinevaid juhendamisvõtteid lähtuvalt isiku arengutasemest,
 • kujundada teenust saava isiku päeva lähtuvalt tegevuste erinevast eesmärgist,
 • määrata teenust saava isiku kommunikatsioonitaset,
 • toetada teenust saavat isikut suhtlemispiirangute korral
 • tegevust analüüsida ning analüüsitud tegevusi klienditöös kasutada,
 • psüühikahäirega isiku inimese tegevusvõimet hinnata,
 • hindamistulemusi dokumenteerida,

Hinnatakse:

 • tegevuse analüüsi ja kohandamise oskust,
 • oskust ära tunda ja eristada sihtrühmi, nende vajadusi,
 • oskust juhendada inimesi vastavalt nende arengutasemele,
 • oskust luua toetav keskkond erinevatele sihtrühmadele,
 • oskust valida suhtlemispiirangule vastav kommunikatsiooniviis.

III Põhioskuste moodulklienditöö alused

Auditoorne töö: 48 h

Praktiline töö: 30 h

Mooduli läbinu teab oma töörolle ning oskab kasutada nii iseennast kui tegevust klienditöö peamise vahendina, on võimeline hindama psüühilise erivajadusega inimese tegevusvõimet, valdab klienditöö enamlevinud meetodeid, suudab koostada psüühilise erivajadusega inimestele tegevusplaani ning organiseerida selle alusel igapäevast tööd teenust saava isikuga, korrektselt dokumenteerida isikuga seotud tegevusi.

Tegevusjuhendaja töövaldkond ja rollid 8t

Tegevusjuhendaja töö seotus teiste valdkondadega. Tegevusjuhendaja töörollid ja ametijuhend. Konflikt töökohal. Tööjuhendamine. Tööstress ja sellega toimetulek.

Klienditöö meetodid 8 t

Juhendamise erinevad vormid: verbaalne juhendamine, manuaalne juhendamine ja keskkonna ja abivahendite kohandamine. Sensoorse integratsiooni toetamine, alternatiivsete kommunikatsioonivormide kasutamine, TEACCH programmi tutvustus ja kohandamisvõimalused.

 Peamised töövõtted igapäevases hoolduses 8t

Psüühilise erivajadusega, füüsilise ja/või meelepuudega inimese juhendamine asendi muutmisel, liikumisel, söömisel, riietumisel, pesemisel ja WC toimingute sooritamisel. Abivahendite valik ja kasutamise juhendamine.  Reaalsusele orienteeritud teraapiavõtete ja validatsioonitehnikate kasutamine klienditöös, tundetoa kasutamise alused.

Tegevusplaani koostamine 16t

Tegevusplaani eesmärk ja ülesehitus, tegevusplaani seos rehabilitatsiooniplaaniga. Tegevusplaani komponendid, hoolduseesmärkide püstitamine, tegevuste planeerimine ja korraldus, kokkulepete sõlmimine, jätkuv hindamine, tagasiside. Simuleeritud hooldusolukordade lahendamine.

Terviseseisundi jälgimine. Ravimõpetuse alused 8t

Tervisesesundi tähtsus ja alafunktsioonide jälgimine-liikumine, nahk ja hügieen, toitumine, seedimine, eritamine, psüühika, meeleolu, uni.

Ravimite manustamise olulisus. Ravimite olemus, vormid ja manustamise viisid. Ravimite õige manustamine. Ravimite toime ja  kõrvaltoime. Psühhiaatrias tarvitatavad enamlevinud ravimid- neuroleptikumid, antidepressandid, uinutid ja rahustid ning nende kõrvaltoimed.

Mooduli läbinu teab ja tunneb:

• tegevusjuhendaja töövaldkonda ja töörolle,

• tunneb ära stressiilmingud iseendal ja teab stressijuhtimise viise,

• erinevaid juhendamise võtteid,

• klienditöö erinevaid meetodeid,

• peamisi töövõtteid igapäevase hoolduse korraldamisel,

• tegevusplaani koostamise põhimõtteid,

• tervisesesundi jälgimise vajalikkust.

Mooduli läbinu oskab:

• kasutada erinevaid klienditöö meetodeid,

• kasutada peamisi hooldusvõtteid,

• koostada tegevusplaani,

• tegevusplaani alusel klienditööd korraldada,

• tunda ära terviseseisundi muutusi,

Hinnatakse:

•  tegevusvõime hindamise oskust,

• dokumenteerimise oskust,

• hooldusvõtete ja klienditöö meetodite kasutamise oskust,

IV Valikteadmiste moodul

Spetsiifilised oskused klienditöös

Auditoorne töö: 40 h

Praktiline töö: 8 h

Mooduli läbinu oskab kasutada erinevaid spetsiifilisi klienditöö meetodeid, on võimeline juhendama tegevusi rühmas, tuleb toime probleemse käitumise juhtimisega, oskab märgata teenust saavate isikute seksuaalkäitumist ja on teadlik, kuidas seda juhendada ning on oskuslik kasutama klienditöös erinevaid loovtegevusi.

Rühmatöö klienditöös 16t

Rühmatöö teoreetilised alused, rühmade liigid, rühmatööd toetava keskkonna loomine, rühmatöö dünaamika, rühmakorra ülesehitus, rühmakorra planeerimine, tulemuste hindamine, probleemide lahendamine rühmatöös. Rühmaga sobiva juhendamisstiili, juhendaja rolli valimine. Simuleeritud rühmategevuse juhendamine.

Probleemse käitumise juhtimine 8t

Probleemse käitumise olemus, käitumise põhjused ja eesmärgid. Käitumise analüüsimine põhjuste ja eesmärgi  välja selgitamiseks. Erinevate kaasaegste juhendamisvõtete valimine ja kasutamine. Probleemse käitumise ennetamine.

Seksuaalsus ja selle juhendamine 8t

Seksuaalse käitumise äratundmine, erinevad seksuaalsuse väljendumise vormid. Seksuaalse arengu etapid, kliendi hindamine arenguetapi kindlaks määramiseks. Seksuaalkasvatuse vajaduse väljaselgitamine ja peamised juhendamisvõtted käitumise juhendamiseks. Väärkohtlemisilmingute äratundmine, töö ohvri ja toimepanijaga.

Teraapilised ja arendavad tegevused klienditöös 8t

Teraapiliste ja arendavate tegevuste valik  (lõõgastumine, liikumine, suhtlemine, hobitegevused, loovad tegevused). Loovtegevused (muusika, kunst) ning nende mõju inimesele. Tegevuste praktiseerimine.

Mooduli läbinu teab ja tunneb:

 • rühmatöö teoreetilisi aluseid,
 • probleemse käitumise olemust, põhjuseid ja peamisi juhendamisvõtteid,
 • seksuaalse arengu etappe,
 • loovuse mõju inimesele.

Mooduli läbinu oskab:

 • planeerida ja juhendada tegevuslikke rühmi,
 • hinnata rühmakorra tulemuslikkust,
 • lahendada esilekerkivaid probleeme rühmatöös,
 • välja selgitada teenust saava isiku probleemse käitumise põhjused ja eesmärgid,
 • kasutada erinevaid juhendamisvõtteid käitumise muutumiseks,
 • hinnata teenust saava isiku seksuaalarengut,
 • ära tunda ja juhendada teenust saava isiku seksuaalkäitumist,
 • ära tunda väärkohtlemise ilminguid ja väärkohtlemine koheselt lõpetada,
 • kasutada peamisi strateegiaid töös ohvri ja toimepanijaga,
 • kasutada loovaid tegevusi klienditöös.

Hinnatakse:

 • rühmakorra planeerimist ja läbiviimist,
 • probleemse käitumise põhjuste ja eesmärgi väljaselgitamist,
 • seksuaalse käitumise äratundmist ja seksuaalsele arengule vastavate juhendamisvõtete valikut,
 • loovtegevuste rakendamist klienditöös.

Lõputöö: tegevusplaani koostamine teenust saavale isikule (16 h)

Tegevusplaan koosneb järgmistest komponentidest:

 • Teenust saava isiku vaatlusraport
 • Rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud üldeesmärkide loetelu
 • Alaeesmärgid
 • Kokkulepped, tegevused alaeesmärkide saavutamiseks
 • Tulemuste hindamine

208 tundi loenguid ja seminare, juhendatud praktilisi töid

52 tundi iseseisvaid töid (koos lõputööga)

KOKKU 260 tundi